Lưu ý: Trang tài khoản Dự Phòng chỉ nên vào khi trang quản lý Chính bị hỏng
Vì trang Chính lúc nào cũng được đồng bộ chức năng hơn so với Dự Phòng